Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Agrocheminių tyrimų skyrius

 

LAMMC Agrocheminių tyrimų skyriui laikinai vadovauja dr. Lina Žičkienė. Skyriuje šiuo metu dirba ir tyrimus vykdo 5 mokslo darbuotojai ir 1 doktorantas.

 

 

Mokslinės veiklos tikslai:

 • vykdyti fundamentinius ir taikomuosius dirvožemių agrocheminių savybių bei žemės ūkyje naudojamų cheminių medžiagų įtakos augalams tyrimu;
 • analizuoti dirvožemį, vandens, pašarų, maisto produktų kokybę, pesticidų likučius;
 • tirti dirvožemio ir trąšų įtaką žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei;
 • ruošti žemės ūkio augalų tręšimo rekomendacijas, jas propaguoti gamyboje.

 

 

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Dirvožemio maisto medžiagų ir trąšų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei ir dirvožemio savybėms.
 • Įvairių dirvožemio agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai, veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys.
 • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu ir kitais elementais diagnozavimo metodai bei aplinkos užterštumo tyrimai.
 • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digestato naudojimas tręšimui pagal gamtosauginius reikalavimus.
 • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas.
 • Žemės našumo vertinimo metodikos ir tobulinimas, duomenų skaitmeninės bazės kūrimas.
 • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto ir sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas.
 • Dirvožemio, augalų, trąšų tyrimai, naujų laboratorinių tyrimų metodų paieška ir įsisavinimas.

 

 

Skyriaus veikla

Agrocheminių tyrimų skyrius atlieka įvairius dirvožemio agrocheminių savybių tyrimo darbus, sudaro skaitmeninius dirvožemio savybių žemėlapius ir tręšimo planus, ruošia rekomendacijas trąšų panaudojimui atsižvelgiant į dirvožemio savybes, vykdo lauko ir vegetacinius tręšimo bandymus. Svarbesni darbai:

 • 1963-1991 m. laikotarpyje šalies žemės ūkio naudmenų dirvožemio agrocheminės savybės buvo ištirtos 4-5 kartus. Tačiau po nepriklausomybės atkūrimo centralizuoti dirvožemio agrocheminio tyrimo darbai šalyje nutrūko. Todėl įvairiuose Lietuvos dirvožemiuose pagal 1993-2006 m., vėliau 2007-2009 m., 2010-2012 m. ir 2013-2015 m. duomenų atnaujinimo programas, atrankos principu penktadalyje šalies teritorijos (nuo 2005 m. naudojant GPS) specialiai stebėsenai parinktuose plotuose detaliai tiria pH, judriųjų P2O5 ir K2O kiekius – apie 40 000 ha plote.
 • Nuo 2005 metų įvairiuose šalies dirvožemio rajonuose parinktose 267  20×20 m dydžio aikštelėse kiekvienų metų pavasarį ir vėlų rudenį 0-30, 30-60, 60-90 cm sluoksniuose atlieka mineralinio azoto (Nmin.) ir 134 aikštelėse mineralinės sieros (Smin.) tyrimus. Žemdirbiams pavasarį teikia tręšimo azoto ir siera rekomendacijas.
 • Remiantis detaliais  tyrimais ir ankstesne tyrimų medžiaga, sudaro šalies žemės ūkio naudmenų pH, judriųjų fosforo bei kalio skaitmeninius žemėlapius, o jų duomenis įveda į Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazę DirvAgroch_DBLT.
 • Dirvožemio agrocheminių tyrimų skyrius atlieka ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių dirvožemio agrocheminius tyrimus.
 • Tyrimų pagrindu sudaro tręšimo planus rudeniniam ir pavasariniam tręšimui.
 • Eilę metų Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) užsakymu eilę metų atlieka augalų, nuotekų ir dirvožemio tyrimus, kurių metu nustato, ar naudotojai ekologiškai jautriose vietose nenaudojo pesticidų, trąšų.
 • Skyriaus darbuotojai renka augalus cheminiams tyrimams atlikti ir teikia papildomo tręšimo bei tręšimo per lapus rekomendacijas. Daugumoje atlieka javų, rapsų, sodo bei daržo augalų cheminius tyrimus.
 •  Nuo 1973 m. Radviliškio r. Skėmiuose vykdo ilgalaikį 45 variantų tręšimo bandymą „Ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu poveikio žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei, dirvožemio agrocheminėms savybėms cheminių elementų išplovimui ir dirvožemio biotos aktyvumui“.
 •  Pagal LAMMC patvirtintą 2014 m. mokslinės veiklos planą vykdo 12 bandymų įvairiose šalies vietose: kartu su Vėžaičių filialu – 3 kalkinimo bandymus Vakarų Lietuvoje, kartu su Perlojos stotimi – 1 ekologinį bandymą, kartu su Elmininkų bandymų stotimi – 2 tręšimo bandymus organinėmis trąšomis, kartu su Rumokų bandymų stotimi – 1 kviečių tręšimo bandymą. Doktorantai yra įrengę 5 bandymus.
 • Ūkio subjektų užsakymu atlieka bandymus ir mokslines studijas. Šiuo metu atlieka 3 mokslines studijas bei vykdo 3 bandymus, įskaitant naujai sukurtas organines-mineralines trąšas.
 • Konsultuoja žemdirbius ir įvairių sričių specialistus apie: 1) šalies dirvožemių specifiką, 2) dirvožemio agrochemines savybes bei jas charakterizuojančių rodiklių reikšmę ir tyrimus, 3) įvairias trąšas ir jų naudojimą, 4) įvairių augalų mitybos specifiką, 5) nustato įvairių augalų mitybos sutrikimus ir būdus jų pašalinimui, 6) teikia tręšimo bei kalkinimo rekomendacijas ir kt.

            

 

Akimirkos …