Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Šarūnas Antanaitis

Sarunas 

  Analitinio skyriaus vyr. agrochemikas

  Vyresnysis mokslo darbuotojas

 

  Tel. (8 37) 31 15 20

  El. paštas: sarunas.antanaitis@lammc.lt

  Gimimo data   1972 m. balandžio 26 d.

 

Išsilavinimas

1995–1996 m. Lietuvos žemės ūkio akademija magistrantas.

1990–1995 m.  Lietuvos žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

1997 m. vasario 1 d. – 2001 m. balandžio 26 d. Lietuvos žemdirbystės instituto doktorantas.

 

 

Mokslo laipsnis

2001 m. balandžio 26 d. biomedicinos mokslų daktaras.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

Sėjomainos maisto medžiagų balanso optimizavimas siekiant suderinti produktyvumą su aplinkosauga. Diagnostiniai tyrimai.

Drenažo bei gruntinio vandens kokybės tyrimai.

Dirvožemio dujų tyrimai.

 

Profesinė patirtis

Nuo 2010 sausio mėn. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija. Analitinis skyrius Vyresnysis mokslo darbuotojas. LAMMC ŽI Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius vyresnysis mokslo darbuotojas

2008–2010 m. LŽI Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius vyresnysis mokslo darbuotojas.

2002 m. spalio 7 d. – 2008 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrochemijos skyrius. Mokslo darbuotojas LŽI Agrocheminių tyrimų centras, Analitinis skyrius. Mokslo darbuotojas.

2002 m. sausio 2 d. – 2002 m. spalio 7 d. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslinis bendradarbis.

2001 m. balandžio 26 d. – 2001 m. gruodžio 31 d. Lietuvos žemdirbystės institute Asistentas.

1995 m. kovo 22 d. – 1995 m. rugsėjo 6 d. Neveronių valstybinis šiltnamių kombinatas, Agronominėje tarnyboje.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

2012 m. gruodžio 13–14 d. Kuriame Lietuvos ateitį. „Darbas su mokslinių publikacijų duomenų bazėmis“.

2010 m. gruodžio 6–7 d. LŽŪU „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Biomedicinos mokslų šaltiniai“.

2009 m. gegužės 25–27 d. Laboratorinės veiklos kokybės gerinimas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybės vadybos centras.

2007 m. kovo 5–9 d. BPD „Mokslinis rašymas, mokslinis projektų ruošimas, rezultatų pristatymas ir sklaida“.

2007 m. vasario 12–15 d. BPD „Agrobiologinių ir ekologinikų tyrimų šiuolaikinių metodikų rengimas ir pritaikymas“.

2007 m. sausio 17–26 d. BMP „Mokslinio rašymo ir komunikavimo anglų kalba įgūdžių tobulinimas“.

2004 m. Training Course for ICP-Forests Reference Methods for Soil, Water, and Needle/Leaf Analysis. Warsaw.

1996 m. balandžio 18 d. – 1996 m. birželio 30 d. Stažuotė pagal programą Tempus. Universitat Hohenhaim. Institut for Bodenkunde. Stutgart, Vokietija.

 

Mokslinio darbo įvertinimas

Padėka „Už aktyvų dalyvavimą ir svarų indėlį vykdant projektą „Agrarinės aplinkosaugos kompetencijų ugdymas“. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

2004 m. sausio 13 d. Valstybės stipendija, ISAK-16 Dėl valstybės stipendijų mokslininkams skyrimo.

2000 m. birželio 2 d. Stipendija metams. World Federation Of Scientists. Už darbą „Migration and balance of chemical elements in the cropping systems in diferent level of chemization“.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š.,  Bagdžiūnaitė A., Kukujevas A. 2013. Productivity of winter wheat and maize as affected by weather conditions and nitrogen nutrition. Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 1 (2): 115–124
 • Povilaitis V., Lazauskas S., Antanaitis Š., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Pšibišauskienė G., Auškalnienė O., Raudonius S., Duchovskis P. 2011. Carbon accumulation in winter wheat under different growing intensity and climate change. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59: 2390–2393
 • Antanaitis A., Staugaitis G., Antanaitis Š., Lubytė J. 2008. Sunkiųjų metalų kiekio ir agrocheminių rodiklių kaita dirvožemyje įterpiant nuotekų dumblą ir sunkiųjų metalų druskas. Vagos, 80 (33): 7–13
 • Povilaitis V., Lazauskas S., Mašauskas V., Antanaitis Š. 2008. Vasarinių miežių derliaus modeliavimo DSSAT v 4.0.2.0 modeliu galimybės. Žemdirbystė=Agriculture, 95 (2): 88–97
 • Antanaitis A., Lubytė J., Antanaitis Š. 2008. Impact of agrochemical and climatic factors on selenium concentration in soils. Agronomijas vēstis (Latvian Journal of Agronomy), 10: 20–24
 • Antanaitis A., Lubytė J., Antanaitis Š., Staugaitis G. 2007. Antropogeninių veiksnių įtaka sunkiųjų metalų koncentracijai javų grūduose. Žemdirbystė=Agriculture, 94 (2): 49–58
 • Lubytė J., Antanaitis Š., Antanaitis A. 2007. Decomposition of chlopiralid, tribenuron-methyl and pendimethalin in different organic substrates. Ekologija, 53 (4): 77–83
 • Mašauskas V., Antanaitis Š., Lazauskas S., Mašauskienė A. 2006. Content of nitrates in drainage and groundwater From permanent pasture, grassland and arable crop Rotation soil. Ekologija, 4: 83–88
 • Лубите Я., Антанайтис А., Антанайтис Ш. 2005. Содержание селена в различных почвах Литвы. Науковый ВIСНИК Чернiвецького унiверситету. Випуск 257. Бiологiя. Чернiвцi “Рума”, с. 92–97
 • Antanaitis Š., Antanaitis A. 2004. Migration of heavy metals in soil and their concentration in sewage and sewage sludge. Ekologija, 1: 42–45
 • Antanaitis A., Lubytė J., Antanaitis Š., Staugaitis G., Viškelis P. 2004. Selenium in some of Kinds of Lithuanian Agricultural Crops And Medicinal Herbs. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (4): 37–45
 • Antanaitis A., Lubytė J., Antanaitis Š., Staugaitis G. 2004. Seleno pasiskirstymo dėsningumai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose. Žemdirbystė=Agriculture, 87 (3): 3–11
 • Mikajelian L., Feizienė D, Antanaitis Š. 2003. Dirvožemio agrocheminių tyrimų duomenų skaitmeninio kartografavimo GIS priemonėmis galimybės. Žemdirbystė=Agriculture, 83: 126–143
 • Lubytė J., Antanaitis Š. 2003. Sunkieji metalai ir nitratai daržovėse ir bulvėse. Maisto chemija ir technologija, 37 (3): 47–53
 • Svirskienė A., Antanaitis Š. 2002. Dirvožemio biologinio aktyvumo pokyčiai taikant įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemas karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje. Žemdirbystė=Agriculture, 77: 32–45
 • Auškalnienė O., Auškalnis A., Bučienė A., Antanaitis Š. 2002. Vasarinių miežių ir žieminių kviečių piktžolėtumas ir grūdų derlius taikant įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemas. Žemdirbystė=Agriculture, 79: 123–130
 • Antanaitis Š., Švedas A. 2001. Žieminių kviečių derliaus ir jo cheminės sudėties ryšys su meteorologinėmis sąlygomis, dirvožemio savybėmis ir tręšimu. Vagos, 2: 5–10
 • Antanaitis Š., Švedas A. 2000. Bulvių derliaus ir cheminių elementų koncentracijos gumbuose ryšys su dirvožemio agrocheminėmis savybėmis. Žemdirbystė=Agriculture, 70: 33–47
 • Antanaitis Š., Švedas A. 2000. Miežių derliaus ir kokybės ryšys su dirvožemio savybėmis ir tręšimu. Žemdirbystė=Agriculture, 72: 19–33
 • Švedas A., Antanaitis Š. 2000. Bulvių derliaus ir trąšų efektyvumo ryšys su meteorologiniais veiksniais. Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 19 (4): 117–132
 • Švedas A., Antanaitis Š. 2000. Aplinkos veiksnių ryšys su drenažo nuotėkų ir išplaunamų nitratų kiekiu. Žemės ūkio mokslai, 4: 24–31

Monografijos 

 • Mašauskas V., Antanaitis Š., Lazauskas S., Mašauskienė A., Janušauskaitė D., Bučienė A. 2010. Augalų mitybos elementų pokyčiai smėlingo priemolio rudžemyje, taikant skirtingo intensyvumo žemdirbystės sistemas. Agroekosistemų komponentų valdymas: ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai: monografija. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 148–149
 • Antanaitis Š., Mašauskas V., Lazauskas S., Bučienė A., Mašauskienė A. 2010. Žemdirbystės sistemų poveikis cheminių elementų išplovimui vidurio Lietuvos dirvožemiuose. Agroekosistemų komponentų valdymas: ilgalaikių agrocheminių tyrimų rezultatai: monografija. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 315–318