Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Aistė Masevičienė (Pečkytė)

Aiste

 

  Agrocheminių tyrimų skyrius

  Mokslo darbuotoja

 

  Tel. (8 37) 312 412

  El. paštas: konsultacijos@lammc.lt; aiste.maseviciene@lammc.lt

 

  Gimimo data   1979 m. kovo 26 d., Kaunas

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsilavinimas

2004–2008 m. Studijos biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūroje, Lietuvos žemės ūkio universitete Dirvotyros ir agrochemijos katedroje.

2003 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgytas Agronomijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

2001 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgytas Agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

1997 m. Kauno Vydūno vidurinė mokykla.

 

Mokslo laipsnis

Biomedicinos mokslų srities agronomijos mokslų krypties daktaro laipsnis suteiktas 2009 m. rugsėjo 18 d. už darbą „Salyklinių miežių agrobiologinio potencialo bei derliaus kokybės priklausomumas nuo mineralinių ir lapų trąšų”.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

Agrochemijos diagnostinių metodų mokslinis taikymas ir panaudojimas.

Dirvožemio savybių kitimo ir augalų derliaus formavimosi dėsningumai skirtingose tręšimo sistemose.

 

Profesinė patirtis

Nuo 2013 m. iki dabar LAMMC filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2009–2013 m. LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedros lektorė.

2008–2009 m. LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedros dėstytoja-asistentė.

2007 m. liepos – gruodžio mėn. Projekto „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas” (MAST) veiklų darbuotoja (LŽŪU).

2004–2013 m. LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedros vedėjo referentė.

2003 m. rugsėjo – gruodžio mėn. LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedra mokslinė bendradarbė.

 

Kita veikla

Nuo 2004 m. Lietuvos dirvožemininkų draugijos narė.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. Dalyvavimas projekto „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro veiklos stiprinimas“ perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-025 mokymuose „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui. Mokymų trukmė 40 val.
 • 2009–2010 m. Kursai ,,Europos integracija: sėkmės ir perspektyvos“. Kauno technologijos universiteto Europos institutas Jean Monnet Europos kompetencijos centras, (36 val.)
 • 2009 m.  rugsėjo 23 d. – spalio 10 d. Paskaitų ciklas „Dėstytojo ir studento bendravimo psichologiniai, edukologiniai aspektai“. LŽŪU Karjeros centras (8 val.).
 • 2008–2009 m. Kursai „Naujos ir senos kliūtys ES plėtroje“. Kauno technologijos universiteto Europos institutas Jean Monnet Europos kompetencijos centras (32 val.)
 • 2008 m. sausio 14–30 d. Išklausytas BPD 2,5 priemonės projekto (MAST) veiklos „LŽŪU 42. Specialaus mokymo ciklo „Naujausi tyrimų metodai maisto žaliavų kokybės, agrarinės aplinkos ir agrobiotechnologijos srityse“ parengimas ir įgyvendinimas“ paskaitų ciklas. Lietuvos žemės ūkio universitetas.
 • 2008 vasario 1 d. – kovo 31 d. Atlikta mokslinė-praktinė stažuotė Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centre. Tema: Dirvožemio agrocheminiai tyrimai ir jų duomenų panaudojimas žemės ūkio augalų tręšimo planavimui. Pagal projektą „MAISTO ŽALIAVŲ IR AGRARINĖS APLINKOS STUDIJŲ TOBULINIMAS (MAST)“ Nr. ESF/2004/2.5.0-03-396/BPD-167/25/2006.
 • 2008 m. „Dirvožemio dangos samprata bei jos tyrimo geografiniai aspektai“. LŽŪU, Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos MA ŽŪMMS.
 • 2007 m. „Naujausia pasaulio dirvožemių tyrimo metodinė medžiaga ir dalyvavimas nacionalinėje mokslo programoje“. LŽŪU, Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos MA ŽŪMMS.

 

Apdovanojimai

 • 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso laureatė Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje už darbą „Salyklinių miežių agrobiologinio potencialo bei derliaus kokybės priklausomumas nuo mineralinių ir lapų trąšų“.
 • 2003 m. magistro studijų baigiamasis darbas „Skystųjų kompleksinių trąšų įtaka miežiams“ apdovanotas Lietuvos žemės ūkio universiteto ir UAB „Kemira Grow How“ įsteigta premija už geriausią darbą žemės ūkio augalų tręšimo srityje.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledg

 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Žičkienė L., Staugaitis G., Mažvila J., Masevičienė A., Narutytė I. 2015. Mineralinio azoto kaita kalvoto reljefo skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Žemės ūkio mokslai, 22 (4): 198-208. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/zemesukiomokslai.v22i4.3214
 • Staugaitis, G., Pečkytė, A. 2008. Effect of mineral fertilisers with different composition on yield, grain size parameters and quality of malting barley. Vagos: mokslo darbai, 80 (33): 108–116. ISSN 1648-116X
 • Pečkytė, A., Staugaitis, G. 2008. Vienanarių, kompleksinių ir lapų trąšų įtaka maisto medžiagų balansui ir derliaus pelningumui. Vagos: mokslo darbai, 81 (34): 30–38. ISSN 1648-116X
 • Stašelis A., Optažas R., Pečkytė A. 2003. Vasarinių miežių „Ūla“ sėklų apdorojimas elektromagnetiniais laukais. Žemės ūkio inžinerija: LŽŪII ir LŽŪU mokslo darbai, 35 (3): 61–68. ISSN 1392-1134

 

Straipsniai monografijose (knygose):

 • Zickiene L., Mazvila J., Staugaitis G., Vaisvila Z., Maseviciene A. 2018. Ineral nitrogen in different soils of cropping land in Lithuania. In: Novel Methods and Results of Landscape Research in Europe, Central Asia and Siberia. Landscape Monitoring and Modelling/ eds. Viktor G. Sychev, Lothar Mueller. Мoscow, FSBSI Pryanishnikov Institute of Agrochemistry, Vol. 3, Chapter III/10: 50–55. ISBN 978-5-9238-0249-8.
 • Staugaitis G., Mažvila, J., Masevičienė A. (2015). pH kaita. G. Staugaitis, Z. Vaišvila (Eds.), Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai (p. 154-162). Kaunas, Lietuva: Kitos spalvos.
 • Staugaitis G., Žičkienė L., Arbačiauskas J., Mažvila, J., Vaišvila Z., Šumskis D., Masevičienė A. (2015). Mineralinio azoto kaitos stebėsena. G. Staugaitis, Z. Vaišvila (Eds.), Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai (p. 162-167). Kaunas, Lietuva: Kitos spalvos.
 • Mažvila, J., Staugaitis G., Arbačiauskas J., Vaišvila Z., Masevičienė A. (2015). Judriojo fosforo pasiskirstymas. G. Staugaitis, Z. Vaišvila (Eds.), Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai (p. 168-177). Kaunas, Lietuva: Kitos spalvos.
 • Staugaitis G., Mažvila, J., Masevičienė A., Arbačiauskas J., Šumskis D. (2015). Judriojo kalio pasiskirstymas. G. Staugaitis, Z. Vaišvila (Eds.), Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai (p. 177-186). Kaunas, Lietuva: Kitos spalvos.
 • Staugaitis G., Masevičienė A., Staugaitienė R. (2015). Mineralinės sieros kiekis. G. Staugaitis, Z. Vaišvila (Eds.), Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai (p. 202-207). Kaunas, Lietuva: Kitos spalvos.

 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 • Staugaitis G., Mažvila, J., Arbačiauskas J., Mažeika R., Šumskis D., Antanaitis Š., Masevičienė A., Žičkienė L., Narutytė I. 2016. Dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai, Nr.6, p. 9-11.
 • Staugaitis G., Arbačiauskas J., Mažvila, J., Adomaitis T., Mažeika R., Šumskis D., Antanaitis Š., Masevičienė A., Žičkienė L., Narutytė I. 2016. Mineralinio azoto ir sieros dirvožemyje monitoringas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai, Nr.6, p. 43-45.
 • Arbačiauskas J., Staugaitis G., Vaišvila Z., Mažvila, J., Adomaitis T., Šumskis D., Mažeika R., Antanaitis Š., Žičkienė L., Masevičienė A., Švėgžda A., Janušauskaitė D. 2016. Ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu bei kaliu įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei, dirvožemio agrocheminėms savybėms, cheminių elementų išplovimui ir dirvožemio biotos aktyvumui. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai, Nr.6, p. 54-55.
 • Zickiene L., Staugaitiene R., Maseviciene A. 2014. A Fluxes of mineral nitrogen in soils of Lithuania during the frost-free season. 18th Nitrogen Workshop „The nitrogen challenge: bulding a blueprint for nitrogen use efficiency and food security“. 30th June – 3rd July 2014, Lisboa, Portugal, p. 249–250
 • Staugaitienė R., Žičkienė L., Masevičienė A. 2013. Fluxes of mineral nitrogen and sulphur content in soil in different agroclimatic zones of Lithuania. 8th International Scientific Conference students their way to science. Latvia University of Agriculture, Jelgava, p. 36
 • Masevičienė A. 2013. Mineralinė siera Lietuvos dirvožemiuose. Antroji jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“. Lietuvos mokslų akademija, p. 15–16
 • Печките, А. 2009.Влияние удобрений различного состава на скопление азота, фосфора, калия в урожае ярового ячменя и баланс питательных веществ. International Scientifically-Practical Conference „Soil-Fertilizer-Fertility-Crop“: abstracts. The Institute of Soil Science and Agrochemistry, The National Academy of Sciences of Belarus. Minsk, Republic of Belarus
 • Pečkytė, A., Staugaitis, G. 2008. Effect of mineral fertilisers with different composition on yield and grain size parameters. International scientific conference on the occasion of 50 – years jubilee of the Lithuanian Soil Science Society.  Soil in Sustainable Environment: abstracts. Lithuania, Kaunas, p. 81. ISBN 978-9955-896-31-9
 • Pečkytė, A., Staugaitis, G. 2006. Įvairios sudėties mineralinių trąšų tyrimai salyklinių miežių pagrindiniam bei papildomam tręšimui. D:/Žemdirbio vasara 2006/ Lauko augalų tręšimo aktualijos. LŽŪU, Kauno r.  ISSN 1648-7362 [elektroninis išteklius]
 • Stašelis A., Optažas R., Pečkytė A. 2004. Elektromagnetinių laukų poveikio išliekamasis efektas. Agroinžinerija ir energetika, 9: 37–39. ISSN 1392-8244

 

Arbačauskas J., Masevičienė A., Žičkienė L., Staugaitis G. 2018. Mineral nitrogen in soils of Lithuania’s agricultural land: comparison of oven-dried and field-moist samples. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 99–104 (IF 0,746)