Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

DSC020233

Agrocheminių tyrimų laboratorija savo veiklą pradėjo vykdyti  1965 m., o nuo 2010 m. sausio 8 d. tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filialu, vykdančiu mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Ilgus metus Agrocheminių tyrimų laboratorijai vadovavo dr. Kristinas Matusevičius, o nuo 2003 m. spalio 1 d. įstaigai vadovauja  prof. habil. dr.  Gediminas Staugaitis.

 

2011 m. vasario 23 d. Aplinkos apsaugos agentūra Agrocheminių tyrimų laboratorijai išdavė leidimą (1AT-265) atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką matavimus ir tyrimus (221 parametrais). 2016 m. rugsėjo 26 d. įstaigos analitinis skyrius buvo akredituotas dirvožemio ir augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimų srityse (pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus).

 

Agrocheminių tyrimų laboratorijos veiklos sritisvykdyti biomedicinos mokslų srities agronomijos ir su ja susijusių biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos ir kitų krypčių bei šakų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

 

 

Veiklos tikslai:

 • vykdyti šalies ūkio plėtrai svarbius ilgalaikius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, gausinti ir skleisti mokslo žinias, kurių reikia žemės, miškų ir aplinkos ištekliams racionaliai ir tausojamai naudoti, geros kokybės produktams gaminti;
 • prisidėti prie valstybės mokslinės agrarinių ir miškų mokslų sričių kompetencijos užtikrinimo;
 • bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą;
 • skleisti visuomenėje mokslo žinias, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
 • kaupti, sisteminti ir skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas ūkinėje veikloje ir aplinkosaugoje;
 • kartu su aukštosiomis mokyklomis rengti mokslininkus, padėti joms rengti specialistus.

Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojai vykdo fundamentinius ir taikomuosius dirvožemių agrocheminių savybių bei žemės ūkyje naudojamų cheminių medžiagų įtakos augalams tyrimus, analizuoja dirvožemio, vandens, pašarų, maisto produktų kokybę, pesticidų likučius; tiria dirvožemio ir trąšų įtaką žemės ūkio augalų derliui ir jo kokybei; ruošia žemės ūkio augalų tręšimo rekomendacijas, propaguoja jas gamyboje.

 

 

Mokslinių tyrimų tematikos:

 • Dirvožemio maisto medžiagų ir trąšų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei ir dirvožemio savybėms.
 • Įvairių dirvožemio agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai, veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys.
 • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu ir kitais elementais diagnozavimo metodai bei aplinkos užterštumo tyrimai.
 • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digestato naudojimas tręšimui pagal gamtosauginius reikalavimus.
 • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas.
 • Žemės našumo vertinimo metodikos ir tobulinimas, duomenų skaitmeninės bazės kūrimas.
 • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto ir sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas.
 • Dirvožemio, augalų, trąšų tyrimai, naujų laboratorinių tyrimų metodų paieška ir įsisavinimas.

 

 

Paslaugos:

 • Tiria dirvožemių rūgštumą, taip pat dirvožemių, šiltnamių žemių, pašarų ir augalų, geriamo ir nutekamojo vandens, maisto produktų (daržovių, vaisių, grūdų, aliejų ir kt.), trąšų ir pesticidų kokybę.
 • Nustato dirvožemio azoto, fosforo, kalio, humuso ir mikroelementų kiekius, užterštumą sunkiaisiais metalais, pesticidų likučiais, radioaktyviomis medžiagomis, minėtų elementų kitimo tendencijas, užterštumo priežastis.
 • Ruošia dirvožemių rūgštumo, maisto medžiagų, užterštumo cheminėmis medžiagomis žemėlapius, kalkinimo projektus, tręšimo planus, tręšimo ir kalkinimo rekomendacijas, medžiagą, reikalingą nustatant žemės vertę.