Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazės rengimas

 

Projektas „Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT rengimas” (ŽŪM 2013-03-13 sutartis Nr. 8 P-13-053)

 

Projekto vykdymo metai:    2008 – 2013 m.

 

Projekto tikslas  – kurti Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazę DirvAgroch_DB10LT, žemės našumui vertinti, paruošiant dirvožemio pH bei humusingumo (smėlio dirvožemių) ir dirvožemio fosforingumo bei kalingumo grupių sluoksnius.

 Žemės našumą, kaip rodo ilgalaikių tyrimų duomenys, lemia išaugintos produkcijos kiekis ploto vienete. Nustatyta, kad  žemės našumas priklauso  ne tik nuo dirvožemio genetinės grupės, jų granuliometrinės sudėties, melioracinės būklės, bet ir nuo agrocheminių savybių, iš kurių bene svarbiausios yra dirvožemio pH, fosforingumas bei kalingumas. Be to, žemės našumui turi įtakos dirvų akmenuotumas, dirvožemio dangos margumas, agroklimato sąlygos. Taigi, siekiant įvertinti žemę, būtina turėti kompleksinių duomenų apie jos granuliometrinę sudėtį, genetines, fizikines, agrochemines ir kitas savybes. Geriausia, kai šie duomenys suvedami į vieną lyginamąjį rodiklį pagal našumą, atsižvelgiant į augalininkystės produkcijos kiekį ploto vienetui ir išreiškiama bendru dirvožemio pagrindines savybes apibendrinančiu mato vienetu – balu. Todėl vertinimui šiuos duomenis reikia paruošti skaitmeniniu būdu rengiant atitinkamas skaitmenines duomenų bazes. Žemės našumo vertinimo duomenys turi būti suderinti su Lietuvos dirvožemių, žemės melioracinės būklės ir užmirkimo, dirvožemio agrocheminių savybių geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų bazėmis, turi būti susieti su Lietuvos koordinačių sistema LKS–94 ir pateikti skaitmenine forma masteliu 1:10 000. Vadovaujantis žemės našumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-359 „Dėl žemės našumo vertinimo atnaujinimo“ (Valstyb. žin., 2007, Nr. 87-3468), ir žemės našumo vertinimo programine įranga „Žemės vertinimas“ buvo numatyta sukurti žemės našumo vertinimo duomenų bazę (toliau – ŽNV_DB10LT), kuria naudojantis būtų atliktas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų žemės ūkio naudmenų našumo vertinimas balais, nustatyti vertinamų teritorijų žemės našumo suvestiniai rodikliai. Šiam uždaviniui įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 3D-207 buvo parengta žemės našumo vertinimo duomenų bazės kūrimo ir duomenų atnaujinimo programa, kurios tikslas – atlikus dirvožemio tipologinių sistematinių vienetų, granuliometrinės sudėties, agrocheminių savybių tyrimus ir kartografavimą, kitus klimato, žemės gamtinių bei ūkinių savybių tyrimus, kaupti ir sisteminti žemės našumui vertinti reikiamus duomenis.

Pagal šią programą buvo numatyta parengti tokius pradinius skaitmeninius duomenis – sluoksnius (dirvožemio tam tikrų savybių geografiniai ir artibutiniai duomenys):

 1. Panaudojant Dirv_DB10LT informaciją apie dirvožemių sisteminius vienetus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99) ir sugrupuotus pagal artimas savybes į 21 dirvožemio našumo vertinimo grupę bei granuliometrinės sudėties duomenis, išreikštus pagal lygiašonį (Fere) trikampį ir suskirstytus į 9 grupes (iš jų atskira – puveningų bei durpiškų dirvožemių grupė), parengti dirvožemių tipologinių sistematinių vienetų ir granuliometrinės sudėties grupių sluoksnius.
 2. Panaudojant Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazės Mel_DB10LT duomenis – skaitmeninio žemėlapio M 1:10 000 informaciją apie nusausintos žemės plotus ir duomenis, apie melioracijos projektų įvykdymą (rekonstrukcijos metus), parengti kadastro vietovių žemės našumo vertinimo melioracinės būklės sluoksnį.
 3. Kurti Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazę DirvAgroch_DB10LT, žemės našumui vertinti, paruošiant dirvožemio pH bei humusingumo (smėlio dirvožemių) ir dirvožemio fosforingumo bei kalingumo grupių sluoksnius.

Dirv_DB10LT duomenų bazės duomenis – informaciją apie dirvožemių sisteminius vienetus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99) ir sugrupuotus pagal artimas savybes į 21 dirvožemio našumo vertinimo grupę bei granuliometrinės sudėties duomenis, išreikštus pagal lygiašonį (Fere) trikampį ir suskirstytus į 9 grupes, o taip pat Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazės Mel_DB10LT, kurios turinį sudaro nusausintų žemės plotų ribos, žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų ribos, nusausintų žemės plotų ir žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų (kurių negalima pavaizduoti plotais masteliu 1:10 000) taškai, duomenys, ir kuriuos sudarė VŽF Dirvožemio skyriaus darbuotojai, bus panaudoti baziniam žemės našumo balui nustatyti:

Dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazės DirvAgroch_DB10LT duomenys, kurios turinį sudaro dirvožemio pH bei humusingumo (smėlio dirvožemių) ir dirvožemio fosforingumo bei kalingumo grupių sluoksniai, ir kuriuos šiais metais  baigia ruošti LAMMC Agrocheminių tyrimų  laboratorijos darbuotojai, bus panaudoti baziniam žemės našumo balui koreguoti. Kuriamoje bazėje DirvAgroch_DB10LT masteliu 1:10 000 pateikiami dirvožemio pHKCl grupių kontūrai (I – pH 4,5 ir mažiau, II – 4,6–5,0, III – 5,1–5,5, IV – 5,6–6,0, V – 6,16,5, VI – daugiau kaip 6,5), tiriamo objekto suvestiniai duomenys, judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O) mg kg-1 grupių kontūrai (I – iki 50, I–II – 0–100, II – 51–100, II–III – 51–150, III–101 – 150, III–IV – 101–200, IV – 151–200, V – daugiau kaip 200 mg kg-1), tiriamo objekto suvestiniai duomenys. Šios bazės duomenys bus panaudoti bazei ŽNV_DB10LT kurti, atliekant žemės našumo vertinimą, ir tikslesnei žemės vertei nustatyti. Be to, šiuos duomenis galės panaudoti ūkiniai subjektai, parinkdami tinkamiausias žemes pagrindiniams žemės ūkio augalams auginti, vykdydami tręšimą ir kalkinimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D 658 (Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 3D-539 redakcija), patvirtintą „Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimų programą“ ir šios programos įgyvendinimo priemonių planu atliekami dirvožemio agrocheminių savybių tyrimo darbai, kuriuos vykdo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija. Tęstiniai šios programos darbai vykdomi pagal ŽŪM 2013-03-13 sutartį Nr. 8 P-13–053). Pagal šią sutartį Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija per 2013 metus atliko šiuos darbus: rengė Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių duomenų bazę DirvAgroch_DB10LT: parengė 822 tūkst.453,6 ha plotui skaitmenine forma išskirtų  dirvožemių rūgštumo (pH), fosforingumo, kalingumo bei smėlio dirvožemių humusingumo grupių duomenis.

Įgyvendinus programą, bus sukurta bazė ŽNV_DB10LT, kurios pagrindu bus atliekamas šalies žemės ūkio naudmenų našumo vertinimas, numatomas atlikti šiems duomenų vartotojams:

 1. žemę administruojančioms institucijoms;
 2. savivaldybių administracijoms;
 3. žemės ūkio paskirties žemės naudotojams;
 4. žemės ūkio konsultavimo tarnyboms;
 5. žemės ūkį aptarnaujančioms įmonėms;
 6. teritorijų planavimo dokumentų rengėjams;
 7. mokslo ir mokymo institucijoms;
 8. kitoms vartotojų grupėms.

Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių Duomenų Bazės DirvAgrochDB10LT rengimo, apibendrinimo ir įvedimo į (GIS) duomenų bazę darbus ir galutinę ataskaitą parengė: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas ATL Agrocheminio tyrimo skyrius (vedėjas doc. dr. Jonas Mažvila, vyresnioji inžinierė programuotoja Silvija Grickevičienė, mokslo darbuotojai, dr. Jonas Arbačiauskas ir dr. Donatas Šumskis, doktorantė Ieva Narutytė).