Renginiai
Kategorijos
Klauskite mūsų

 Vardas

 El.paštas

 Klausimas

Dr. Romas Mažeika

Mazeika3_min

 

  Analitinio skyriaus vedėjas

  Mokslo darbuotojas

 

  Tel. 8 37 31 15 20
  El. paštas: romas.mazeika@lammc.lt

 

  Gimimo data  1959 m. kovo 27 d.

 

 

 

 

Išsilavinimas

1982 m. Vilniaus valstybinis universitetas, Chemijos fakultetas, įgyta chemiko dėstytojo  specialybė.

 

 

Mokslo laipsnis

1992 m. birželio 5 d. apginta disertacija tema „Epoksidinių karbozolilo darinių ir tetrahidrofurano kopolimerų sintezės ir jų savybių tyrimas“, Kauno technologijos universitetas, cheminės technologijos fakultetas, gamtos mokslų daktaras.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Trąšos. Naujų organinių-mineralinių trąšų kūrimas ir panaudojimo tyrimas.
 • Dirvožemio gerinimo medžiagų (kompostų) tyrimas.
 • Bioskaidžių  ir kitų atliekų  taršos bei panaudojimo žemės ūkyje problemų nagrinėjimas.

 

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. liepos 10 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus vedėjas.

1996–2011 m. AB „Achema“ Mokslinės eksperimentinės laboratorijos viršininkas.

1993–1996 m. AB „Inkaras“ Techninio skyriaus vadovas.

1984–1993 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto vyresnysis mokslo darbuotojas.

 

Kita veikla

Lietuvos dirvožemininkų prie LMA agrarinių ir miškų mokslų skyriaus draugijos narys nuo 2011 m.
Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK57 Trąšos narys nuo 1999 m.

 

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Nacionaliniai ir kitų mokslo programų projektai

 1. ŽŪM finansuojamas projetas „Augalinės kilmės atliekų panaudojimo tręšimui, jų normų nustatymo, kitų augalinių trąšų žemės ūkyje naudojimo būdų tyrimai, analizė ir įvertinimas“. Vykdytojas LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdymo laikotarpis 2010–2011 m. NMA prie ŽŪM ir LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos 2010 m. lapkričio 29 d. sutartis Nr. MT/10-20. Finansavimo suma 40 tūkst. Lt. R. Mažeika projekto vadovas.
 2. ŽŪM finansuojamas projetas „Komposto, naudojamo žemės ūkyje, kokybės reikalavimų analizė ir įvertinimas“. Vykdytojas LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija, vykdymo laikotarpis 2010–2011 m. NMA prie ŽŪM ir LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos 2010 m. lapkričio 29 d. sutartis Nr. MT/10-21. Finansavimo suma 40 tūkst. Lt. R. Mažeika projekto dalyvis.
 3. Ūkio ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos ūkyje naudojamų trąšų analizė ir  pasiūlymai dėl nacionalinio reglamentavimo pakeitimų, atsižvelgiant į agrochemijos, saugumo ir sveikatos reikalavimus“. Ūkio ministerijos ir LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos 2010 m. rugsėjo 9 d. sutartis Nr. 8-901. Projekto vertė 22 tūkst. litų. R. Mažeika projekto vadovas. Projekte apibendrinta kiek šalyje kokių trąšų gaminama, kiek jų sunaudojama žemės ūkyje, kiek į dirvą su trąšomis patenka sunkiųjų metalų, pateikiama kokių reikia teisinių dokumentų padėčiai pagerinti.

ES Bendroji programa  ir kiti tarptautiniai moksliniai projektai

Pagal ES Bendrąją programą Europos Sąjungos remiamas taikomojo mokslo tyrimų ir technologinės plėtros projektas „Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas“ (Nr. S-BPD2004 – ERPF – 3.1.7-06-06/0013) vykdytas AB „Achema“. Projekto apimtis virš 2,4 mln. Lt. Dr. R. Mažeika šio projekto mokslinis vadovas. Vykdant šį projektą buvo sukurti 6 nauji produktai, 4 iš jų patentuoti Lietuvos Respublikos Patentų biure, paruošta 10 mokslo publikacijų, išleista  mokslinių straipsnių rinkinys „Nitratinių trąšų tobulinimas, naujų sukūrimas ir jų efektyvumo įvertinimas“.

 

Patentai, užregistruoti Europos patentų tarnyboje, JAV patentų ir prekių ženklų tarnyboje

 • 2011 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5723 „Amonio nitrato trąšos su karbonatais ir ceolitu“
 • 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5680 „Skystos magnio nitrato trąšos ir jų gavimo būdas“
 • 2010 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5668 „Skystos kalcio nitrato trąšos ir jų gavimo būdas“
 • 2010 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos patentas Nr. 5669 „Skystosios specialiosios kompleksinės trąšos“
 • 2005 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Patentas Nr. 5195 „Medienos klijų kompozicija”
 • 2004 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Patentas Nr. 5169 „Humino turinti trąšų kompozicija”

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI
Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

 • Mazeika R., Staugaitis G., Baltrušaitis J. 2016. Engineered pelletized organo-mineral fertilizers (OMF) from poultry manure, diammonium phosphate and potassium chloride. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 4 (4): 2279–2285. DOI: 10.1021/acssuschemeng.5b01748 IF –  5,267
 • Pekarskas J., Žibutis S. Gražulevičienė V., Grigalavičienė I., Mažeika R. 2015. Cattle horn shavings as slow release nitrogen fertilizer. Polish Journal of Environmental Studies, 24 (2): 645–650. IF – 0,790
 • Danilcenko H., Gajewski M., Jariene E., Paulauskas V., Mažeika R. 2015. Effect of compost on the accumulation of heavy metals in fruit of oilseed pumpkin (Cucurbita pepo L.var. Styriaca). Journal of Elementology, 21 (1): 21–31. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.905  IF – 0,719
 • Arbačiauskas J., Staugaitis G., Vaišvila Z., Mažvila J., Adomaitis T., Šumskis D., Žičkienė L., Lubytė J., Mažeika R. 2014. The interdependence of mineral nitrogen content in different soil layers of Lithuanian agricultural lands. Žemdirbystė=Agriculture, 101 (2): 133–138. DOI: 10.13080/z-a.2014.101.017   IF – 0,420
 • Staugaitis G., Brazienė Z., Marcinkevičius A., Mažeika R., Antanaitis Š., Staugaitienė R. 2014. Spring barley response to nitrogen and sulphur fertiliser rates calculated using different diagnostic methods. Žemdirbystė=Agriculture, 101 (4): 373–380. DOI: 10.13080/z-a.2014.101.047 IF – 0,420
 • Laniauskas Juozas, Kviklienė Nomeda, Uselis Norbertas, Kviklys Darius, Buskienė Loreta, Mažeika  Romas,  Staugaitis Gediminas. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant Soil Environmental, 58 (10): 465–470. IF – 1,113
 • Laurinavičius A., Mažeika R., Vaiškūnaitė R., Brimas G., Milašius Š. 2011. Possibilities for the use of chemicals materials alternative to chlorides for  decreasing road slipperiness in winter. The Baltic Journal of Road and Bridge Enginnering, 6 (4): 274–282
 • Mažeika R., Gražulevičius I. V., Kavaliūnas R., Kreivėnienė N. 1994. Synthesis and properties of co-oligomers of carbazolyl oxiranes and tetrahydrofuran. European Polymer Journal, 30 (3): 319–323. DOI: 10.1016/0014-3057(94)90293-3

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Staugaitis G., Gvildienė K., Mažeika R. 2015. Įvairios kilmės kompostų poveikis lapinėms salotoms ir dirvožemio savybėms. Žemės ūkio mokslai, 22 (3): 145–154.
 • Staugaitis G., Gvildienė K., Mažeika R. 2014. Įvairios kilmės kompostų fitotoksiškumas vasariniams miežiams. Žemės ūkio mokslai, 21 (4): 227–236. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v21i4.3025
 • Jarienė E., Danilčenko H., Neverauskaitė L.,Černiauskienė J., Mažeika  R., Staugaitis G. 2013. Chemical Composition and Pollution Research in Pumpkin Fruit of Various Genotypes. Rural development 2013: the 6th international scientific conference: proceedings, 6 (2). Aleksandras Stulginskis university, p. 115–118. ISSN2345-0916
 • Mašauskas V., Mašauskienė A., Mažeika R. 2009. Azoto trąšų su klinoptilolitu poveikis cukrinių runkelių dygimui, derliui ir kokybei. Žemdirbystė=Agriculture, 96 (2): 82–96
 • Dumčius A., Bersėnas V., Mažeika R., Šostakas A. 2008. Comparative Analysis of System for Monitoring of pH of Ammonium Nitrate Solution. Measurement, 2 (42): 15–19. ISSN 1392-1223
 • Stadalius V., Augutis V., Mažeika R. 2008. Research of the Drop Point Displacement of the Particle influenced by the Horizontal Air Flow. Measurement, 1 (41): 27–31. ISSN 1392-1223
 • Kaminskas R., Baltakys K., Mažeika R., Dubininkaitė J. 2008. Amonio salietros įtaka sudėtinių NPK trąšų terminiam patvarumui. Cheminė technologija, 2 (48): 57–62. ISSN 1392-1231
 • Kaminskas R., Baltakys K., Mažeika R.,  Dubininkaitė J. 2008. Kompleksinių trąšų su didesniu azoto kiekiu terminis patvarumas. Cheminė technologija, 1: 47–51. ISSN 1392-1231

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 • Mašauskas V.,  Rainys K.,  Mašauskienė A.,  Repšienė R.,  Rudokas R.,  Mažeika R.,  Cigienė A. 2009. Azoto trąšų su kizeritu efektyvumas lauko augalams. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 41: 52–57
 • Bundinienė O.,  Zalatorius V., Viškelis P., Mažeika R. 2009. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 117–129
 • Tatariškinaitė L., Mažeika R., Jančauskas M. 2009. Priedų įtaka kalcio amonio nitrato trąšų kokybei. Neorganinių junginių chemija ir technologija: resp. konf. medž. Kaunas, p. 26–31
 • Sirtautas R., Maruška A., Mažeika R., Borissova M., Kaljurand M. 2009. Analysis of Corrosion inhibitors, used in fertilizers industry, by high performance liquid chromatography – electrospray ionization mass spectrometry. 3rd International Conference „The Vital Nature Sign“. Kaunas, Lithuania, VDU proceedings, p. 157–159
 • Sirtautas R., Maruška A., Mažeika R. 2009. Gas chromatographic and mass spectrometric analysis of corrosion inhibitors used in the fertilizer industry. 3rd International Conference “The Vital Nature Sign”. VDU, Lietuva, p. 152–156
 • Pranckietienė I., Mažeika R.,  Šidlauskas G., Pranckietis V., Vagusevičienė I., Dromantienė R., Tranavičienė T. 2008. Humuso trąšų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir vasarinių rapsų produktyvumui. Vagos, 78 (31):  23–28
 • Mažeika R., Zarankina Z., Tatariškinaitė L. 2008. Nuosėdų susidarymo magnezitinėje ištraukoje priklausomybė nuo pH. Neorganinių junginių chemija ir technologija: resp. konf. medž. Kaunas, p. 22–23. ISBN 978-9955-25-468-3
 • Cigienė A., Mažeika R., Pranckietienė I. 2008. Humino medžiagų gavimas iš durpių, jų panaudojimas kompleksinių trąšų gamyboje. Neorganinių junginių chemija ir technologija: resp. konf. medž. Kaunas, p. 18–21. ISBN 978-9955-25-468-3
 • Dubininkas M., Mažeika R., Buika G. 2007. Neorganinių užpildų įtaka polivinilacetatinių dispersijų adhezinėms savybėms. Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas, p. 230–233
 • Mažeika R., Būzienė A., Jančiauskas M. 2007. Aplinkos temperatūros įtaka kalcio amonio nitrato granulėms tyrimas. Neorganinių junginių chemija ir technologija: resp. konf. medž. Kaunas, p. 29–33. ISBN 978-9955-25-241-2
 • Šipailaitė V., Mickus K. V., Juodsnukytė D., Mažeika R. 2002. Polivinilacetato ir jo kopolimerų dispersijų adhezinių savybių tyrimas Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, p. 19–22
 • Navickaitė K., Jankauskaitė V., Railaitė A., Mažeika  R. 2001. Polichloropreno, modifikuoto vinilo dariniais, struktūra ir savybės, Vartojimo reikmenų technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas
 • Mažeika R., Railaitė A., Martynaitis V. 1998. Poligrafiniai klijai nauji AB „Achema” produktai. Vartojimo reikmenų technologijos ir dizainas. Kaunas, p. 591–592
 • Gražulevičius J. V., Kavaliūnas R., Mažeika R., Duobinis N. 1993. Karbazoliloksiranų ir tetrahidrofurano kopolimerų bei blokinių kopolimerų termooksidacinė destrukcija. Stambiamolekulių junginių chemija ir technologija = Polymer chemistry and technology = Химия и химическая технология высокомолекулярных соединений: respublikinės konferencijos medžiaga. Kauno technologijos universitetas, p. 12–15
 •  Mažeika R., Gražulevičius J. V., Undzėnas A., Bliumbergas R. 1992. Karbazolo darinių ir tetrahidrofurano kopolimerų optinių savybių tyrimas. Organinių medžiagų ir maisto chemija ir technologija = The food science and organic technology: respublikinės konferencijos medžiaga. Kauno technologijos universitetas, p. 191–195
 • Mažeika R., Gražulevičius J. V., Kavaliūnas R., Undzėnas A., Uss V. 1992. Электрофотографические свойства блоксополимеров 9-(2,3-эпоксипропил)карбазола и тетрагидрофурана. Organinių medžiagų ir maisto chemija ir technologija = The food science and organic technology: respublikinės konferencijos medžiaga. Kauno technologijos universitetas, p. 164–169

Mokslo populiarinimo straipsniai

 •     Mažeika R., Staugaitis G. 2013. Naujas sprendimas:granuliuotos organinės – mineralinės trąšos. Mano ūkis, 12: 26–27
 •     Staugaitis G., Mažeika R. 2011. Kompostas: žaliavos, kokybė, naudojimas. Mano ūkis, 11: 18–21
 •     Staugaitis G., Mažeika R. 2011. Teks panaudoti visas augalines atliekas. Valstiečių laikraštis, 75: 13

 

Knygos